เครื่องซักถุงเท้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ ริยะวงษ์, ณภัทร เรืองกิจวณิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิทักษ์ ภูมิดอนมิ่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์