เครื่องดักแมลงหวี่ โดยแสงสีแดงและแสงเขียว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชรพงศ์ สุภา, ภูมิพิศุทธิ์ จริยรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัชชัย มันอาษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องดักแมลงหวี่เป็นโครงงานที่คณะผู้จัดทำจัดทำขึ้นเพื่อแก้ไข้ปัญหาแมลงหวี่ที่รบกวนในบริเวณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โดยใช้หลอดไฟสีแดงและสีเขียวเป็นวัสดุหลักในการล่อแมลงหวี่มาเพื่อลดจำนวนแมลงหวี่ในบริเวณนั้นๆ เพื่อที่จะได้แก้ไข้ปัญหาแมลงหวี่รบกวน