เครื่องช่วยเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธราธร จันคำ, คมสัน สาสอน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาณการณ์โควิด19ในปัจจุบันส่งผลให้นักเรียนนั้นต้องทำการเรียนเเบบออนไลน์ซึ่งการเรียนเเบบออนไลน์นั้นบ่อยครั้งที่นักเรียนมีปัญหาเรียนไม่ลื่นไหลหรือไม่เข้าใจในบางส่วนเพราะต้องนั่งจดไปพร้อมๆกับที่ครูอธิบาย

ผู้จัดทำจึงได้มีเเนวคิดในการจักทำเครื่องช่วยเรียนที่จะช่วยในการคำนวณเลขและบันทึกข้อความหรือคำสำคัญเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความสะสบายในการเรียนออนไลน์โดยการจัดทำเครื่องช่วยเรียนนั้นแบ่งองค์ประกอบได้ออกเป็นสองส่วน

1.ส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้รับข้อมูล ประมวลผล และ แสดงผลในรูปแบบที่ต้องการ

2.ส่วนของการออกแบบโค้ดเพื่อให้เครื่องทำงานได้เเละมีประสิทธิภาพที่สูง