การศึกษาสารสกัดแทนนินจากใบมะม่วงหิมพานต์ในการลดปริมาณแอมโมเนียในแหล่งน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรชมพู หนูแดง, วรนุช ช่วยสงคราม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ, จิราพร ศิริรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในระบบเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ ทำให้มีเกิดการสะสมของสารพิษพวกแอมโมเนีย การจัดการคุณภาพน้ำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยเฉพาะการลดสารพิษแอมโมเนียในแหล่งน้ำ เนื่องจากน้ำที่มีความเข้มข้นแอมโมเนียระดับสูง ส่งผลเสียทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้ งานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารแทนนินจากใบมะม่วงหิมพานต์สดและแห้งต่อการลดปริมาณแอมโมเนีย โดยศึกษาสภาวะที่ใช้ในการสกัด ได้แก่ ชนิดของตัวทำละลาย คือ น้ำ เอทานอลเข้มข้นร้อยละ 95 โดยปริมาตร อัตราส่วนระหว่างตัวอย่างใบมันสำปะหลังต่อตัวทำละลาย คือ 1 : 5 , 1 : 10 และ 1 : 20 กรัมต่อมิลลิลิตรและเวลาที่ใช้ในการสกัด คือ 7, 14 และ 21 วันโดยใช้วิธีการสกัดแบบแช่ครั้งเดียวและวิเคราะห์ปริมาณสารแทนนินทั้งหมดโดยให้สารที่สกัดได้ทำปฏิกิริยากับสารละลายโฟลิน-ซิโอเคลทู รีเอเจนต์แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นเท่ากับ 760 นาโนเมตร ด้วยเครื่องยูวี – วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ นำไปสารสกัดทดสอบประสิทธิภาพในการลดปริมาณแอมโมเนียในน้ำสังเคราะห์และน้ำจากแหล่งน้ำจริง โดยมีการวิเคราะห์ปริมาณแอมโมเนียในน้ำทั้งก่อน-หลังใส่สารสกัดที่มีความเข้มข้นต่างกัน