การศึกษาสารสกัดและปริมาณสารสกัดแอนโธไซยานินจากผลสุกโคลงเคลงและผลสุกตะขบเพื่อใช้ตรวจแอมโมเนียในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชชาภา อโนทัย, ทรงวรรณ จันทร์ฝาก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ, จิราพร ศิริรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ได้นำสีที่สกัดจากผลสุกโคลงเคลงและผลสุกตะขบมาใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณแอมโมเนีย องค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญของสารสกัดคือสารประกอบในกลุ่มแอนโทไซยานินซึ่งมี สีแดง โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารแอนโทไซยานิน ซึ่งได้แก่ ด้วยตัวทำละลาย 4 ชนิดคือ น้ำปราศจากไอออน เอทานอล 95% , 1%ไฮโดรคลอริกในเอทานอล 50% และ 1% ไฮโดรคลอริกในเอทานอล 95% ศึกษาอัตราส่วนระหว่างวัตถุดิบต่อตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัด คือ 1:20 1:40 1:60 1:80 และ 1:100 วิเคราะห์ปริมาณสารสารแอนโทไซยานินจากผลสุกโคลงเคลงและผลสุกตะขบ โดยวิธี pH – differential นำสารสกัดแอนโทไซยานินมาใช้ตรวจสารแอมโมเนียในน้ำ โดยทางนำกระดาษกรองจุ๋มสารสกัดแอนโทไซยานินทำปฏิกิริยาน้ำสังเคราะห์ที่มีแอมโมเนีย และสังเกตความเปลี่ยนแปลงของสีกระดาษ และนำไปวัดค่าดูดกลืนคลื่นแสงด้วยเครื่อง UV – spectrophotometer