ไขปริศนาของสามเหลี่ยมพีระมิดสู่ว่าวเตตระฮีดรอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อติกานต์ โลหะตันติวรกุล, อัสมา มาลินี, ภัทรนันท์ สำแดง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง ไขปริศนาของสามเหลี่ยมพีระมิดสู่ว่าวเตตระฮีดรอน (Solve the mystery of the pyramid triangle to the tetrahedron kite.) จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์ คือ เพื่อสร้างประดิษฐ์พีระมิดจำลองฐานสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีขนาด 1 x 1 , 2 x 2, 3 x3, 4 x 4 และ 5x 5 หน่วย เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างวิชาคณิตศาสตร์และ ศิลปะ เพื่อนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานเรื่อง ไขปริศนาของสามเหลี่ยมพีระมิดสู่ว่าวเตตระฮีดรอน ไปประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ว่าวเตตระฮีดรอน โดยการศึกษาเรื่องแบบรูป และการให้เหตุผลแบบอุปนัย ซึ่งเป็นการให้เหตุผลโดยวิธีอ้างอิงจากสิ่งที่ พบเห็นมาหลายๆครั้ง หรือมีประสบการณ์แบบเดียวกันหลายๆครั้ง นำไปสู่การสรุปความจริงที่เป็นกฎเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ เป็นแนวคิดเบื้องต้นที่คณะผู้จัดทำโครงงานได้นำไปเป็นเครื่องมือในการค้นหาคำตอบในประเด็นที่สงสัยเกี่ยวกับการสร้างพีระมิดฐานสามเหลี่ยมด้านเท่า