โปรแกรมคำนวนเลขนัยสำคัญและการแปลงหน่วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร ดลภาวิจิต, ทวีสิน แสงดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐรินดา สังยาหยา, ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ เรื่อง โปรแกรมคำนวณเลขนัยสำคัญและการแปลงหน่วย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ในการคำนวณหาเลขนัยสำคัญที่ถูกต้องตามหลักการและแปลงหน่วยที่รวดเร็วและถูกต้อง เพื่อช่วยลดปัญหาในการตอบคำตอบไม่ตรงตามหลักเลขนัยสำคัญและการแปลงหน่วยที่ผิดพลาดอาจทำให้คำตอบผิด โดยโปรแกรมดังกล่าว เขียนโดยใช้โค้ดภาษา C# เขียนด้วยโปรแกรม Visual Studio 2015

จากการทดสอบการใช้โปรแกรมพบว่าทั้งส่วนของการหาเลขนัยสำคัญและส่วนของการแปลงหน่วย โปรแกรมสามารถคำนวณและแสดงผลได้ถูกต้องตามหลักการของเลขนัยสำคัญและการแปลงหน่วย สามารถนำไปใช้ได้ดีช่วยในการทำโจทย์ฟิสิกส์ หากใช้โปรแกรมดังกล่าวในการคำนวณคำตอบก็จะออกมาตรงตามหลักการทั้งหมด จึงเห็นได้ชัดว่าโปรแกรมหาเลขนัยสำคัญและการแปลงหน่วยสามารถนำมาใช้ได้จริงในการช่วยคำนวณในโจทย์ฟิสิกส์

Scientific Project branch computer “Significant Figure Calculator”. We have purpose to developed software that can calculate and unit conversion significant number theoretically. This software develope by using C# language in Visual Studio 2015.

This software has two part .Part one is Significant calculator .Part two is Unit Conversion. From testing, this software can calculate and output result theoretically. Unit Conversion part can use to solving problem in physic way.