เครื่องขอความช่วยเหลือสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัสราภรณ์ พลีบัตร, สรัสนันท์ สีขาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มานะ อินทรสว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษานารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ได้บัญญัติคําเรียกบุคคลที่มีสัญชาติไทย ที่มีอายุเกินกว่า หกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปคือ“ผู้สูงอายุ” หรือบางคนเรียกว่า“ผู้สูงวัย”เป็นคําที่บ่งบอกถึงตัวเลขของอายุ ว่ามีอายุมากโดยนิยมนับตามอายุตั้งแต่แรกเกิด (Chronological age) หรือทั่วไป เรียกว่า คนแก่ หรือคนชรา“ผู้สูงอายุ”เป็นวัยบั้นปลายของชีวิตดังนั้นปัญหาของผู้สูงอายุจะเกิดขึ้นในทุกด้านโดย เฉพาะด้านสังคม และ สาธารณสุข จึงแตกต่างจากคนในวัยอื่น ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า จํานวน ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งรัฐบาลไทยและทั่วโลกได้ ตระหนักถึงความสําคัญในเรื้องนี้จึงมีความพยายามและมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องให้ทุกคนตระหนัก เข้าใจ และ พร้อมดูแลผู้สูงอายุให้ทัดเทียม เช่นเดียวกับการดูแลประชากรในกลุ่มอายุอื่น

สังคมไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐและ หน่วยงานภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้ง แนวโน้ม ที่ประเทศไทยจะเป็น “สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์” โดยจะมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปในอัตราร้อยละ 20 ของจํานวน ประชากรทั้งหมดและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีการพัฒนาทางด้านสาธารณสุข ประชาชนสามารถเข้าถึงการดูแลรักษาอนามัย โรงพยาบาลได้อย่างทั่วถึง อีกปัจจัยหนึ่งคือประชาชน มีการบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการมีการศึกษารู้จักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยทำให้ประชาชนมีอายุยืน มากขึ้นโดยทางคณะผู้จัดทําได้พบเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นจะสร้างผลกระทบในระดับ บุคคล โดยเฉพาะในกลุ่มคนวัยแรงงานที่มีภาระในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ผู้ที่รับผิดชอบดูแลลผู้สูงอายุอาจมิได้มีเวลาเฝ้าระวังดูแลตลอดเวลาจึงอาจสร้างความกังวลแก่ผู้ดูแลและความอันตรายกับผู้สูงอายุได้

ทางคณะผู้จัดทําจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องขอความช่วยเหลือสําหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ (Emergency equipment for privates elders) นี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้อุปกรณ์นี้ช่วยให้ผู้ที่ดูแล สามารถท่ีจะดูแลผู้อายุได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือสําหรับผู้สูงอายุที่ทันสมัย ทําให้การช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น และช่วยลดโอกาสการบาดเจ็บร้ายแรงอันเนื่องมาจากการลื่นล้มของผู้พิการและผู้สูงอายุ