เครื่องกระตุ้นลดการหลับใน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัชญา พระบำรุง, สุชญา สุวรรณรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มานะ อินทรสว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษานารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันจะมีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุ นั้นคือการหลับในทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนสามารถมีอาการหลับในได้ไม่เพียงแตค่นที่ขับรถ เวลากลางคืนเท่านั้น และอุบัติเหตุจากการหลับในมีความอันตรายมากเนื่องจากเราไม่ สามารถควบคุมสติเอาไว้ได้ เราจึงเล็งเห็นถึงปัญหาและคิดจะออกแบบนวัตกรรมที่นํามา ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการหลับใน และลดอุบัติเหตุทางถนนที่จะเกิดขึ้น โดยเราจะคัดเลือก กลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสหลับในมาศึกษา เพื่อที่จะออกแบบและสร้างนวัตกรรมได้ตรงตาม ต้องการของกลุ่มเป้าหมายเมื่อลองสร้างตน้แบบออกมาแล้วนําไปทดลองกับกลุ่ม ตัวอย่างทดลองใช้และเก็บผลทดลองมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น