เครื่องจ่ายกระดาษชำระอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รวินท์นิภา ขุนทองแก้ว, รมย์นลิน บุญเลิศเจริญสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มานะ อินทรสว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษานารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 และแก้ปัญหาด้านการใช้กระดาษชำระอย่างฟุ่มเฟือย โดยข้อมูลที่จะได้ศึกษานำมาใช้ในโครงงานได้แก่ พฤติกรรมการใช้กระดาษชำระของนักเรียนโรงเรียนศึกษานารีจำนวน 10 คน เพื่อนำมาออกแบบจำนวนกระดาษชำระใน 1 รอบของเครื่องจ่ายกระดาษชำระอัตโนมัติเพื่อให้เกิดความประหยัดและมีประสิทธิภาพต่อการใช้งานมากที่สุด

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้มีวิธีการดำเนินการโดยเริ่มจากการเลือกประเภทของกระดาษชำระและบันทึกจำนวนแผ่นของกระดาษชำระที่กลุ่มทดลองได้ใช้ เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะนำมาเฉลี่ยเพื่อกำหนดจำนวนแผ่นไปใช้กับเครื่องจ่ายกระดาษชำระ โดยหลักการออกแบบ คณะผู้จัดทำจะใช้บอร์ด Arduino R3 และ IR Infrared photoelectric sensor module เพื่อจ่ายกระดาษชำระโดยไร้การสัมผัสและจะกำหนดระยะเวลาการจ่ายในรอบต่อไปผ่านโปรแกรม Arduino IDE

ผลสรุปของการศึกษาในครั้งนี้จะวัดจากม้วนกระดาษชำระที่ถูกใช้ในแต่ละเดือนเพื่อทดสอบว่าเครื่องจ่ายกระดาษชำระอัตโนมัติมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดต่อการช่วยประหยัดทรัพยากร