เสียงขวด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณฐพล ศิริโภคกุล, ภศกร ปัญญาธัญพงษ์, ธนวัฒน์ ริเริ่มกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤษณะ เกษมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เราสร้างสมการที่สามารถรู้ว่าเราจะต้องเติมน้ำลงในขวดเท่าใดหากต้องการโน้ตเสียงตัวนั้นๆ และเราสามารถตีขวดที่เติมน้ำตามสูตรให้เป็นเพลงได้+ควบคุมคุณภาพเสียขวดให้เหมือนเสียงเปียโนมากที่สุด