เครื่องปลูกต้นไม้แบบถอนจากดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุเมก ล่วนล่อง, มูฮัมมัดรอฮมัต อูเปาะหะยี, นูรอัสมี กาเด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัดลี ดือราซอ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตันหยงมัส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงงานเครื่องปลูกต้นไม้แบบถอนจากดิน

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ชื่อนักเรียน1. นางสาวนูรอัสมี กาเด

  1. นายสุเมก ล่วนล่อง

  2. นายมูฮัมมัดรอฮมัต อูเปาะหะยี

ชื่อครูที่ปรึกษานายอัดลี ดือราซอ

ชื่อโรงเรียนโรงเรียนตันหยงมัส

สถานที่ติดต่อต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130

โทรศัพท์089-144-3501 โทรสาร 073671083 E-mail adlee_cu@hotmail.com

ระยะเวลาทำโครงงาน1 มีนาคม – 15 กรกฎาคม 2565

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีจัดมุ่งหมายศึกษาและสร้างเครื่องปลูกต้นไม้แบบถอนจากดินที่สามารถสามารถถอนต้นไม้ออกมาพร้อมดินแล้วนำไปปลูกในที่ต่อไป เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาในการขุดและย้ายต้นไม้ไปปลูกระหว่างการใช้เครื่องปลูกต้นไม้แบบถอนจากดินกับการใช้จอบขุด โดยมีสมมติฐาน เครื่องปลูกต้นไม้แบบถอนจากดิน สามารถถอนต้นไม้ออกมาพร้อมดินแล้วนำไปปลูกอีกในที่ต่อไปโดยใช้เวลาในการย้ายต้นไม้ขนาดเดียวกันได้เร็วกว่า การขุดและย้ายด้วยจอบ ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 10 ตุลาคม 2565 สถานที่ศึกษาทดลอง โรงเรียนตันหยงมัส ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130 ผลการทดลองการใช้เครื่องปลูกต้นไม้แบบถอนจากดิน พบว่า

  1. การขุดหลุมลึก 20 เซนติเมตร จำนวน 5 หลุม พบว่า การใช้เครื่องปลูกต้นไม้แบบถอนจากดิน ใช้เวลาเฉลี่ย 10 นาที 32 วินาที ส่วนการใช้จอบขุด ใช้เวลาเฉลี่ย 6 นาที 49 วินาที

  2. การถอนต้นไม้ พบว่า การใช้เครื่องปลูกต้นไม้แบบถอนจากดิน ใช้เวลาเฉลี่ย 3 นาที 58 วินาที ส่วนการใช้จอบขุด ใช้เวลาเฉลี่ย 5 นาที 7 วินาที

  3. การถอนและย้ายต้นไม้ไปปลูก พบว่า การใช้เครื่องปลูกต้นไม้แบบถอนจากดิน ใช้เวลาเฉลี่ย 5 นาที 17 วินาที ส่วนการใช้จอบขุด ใช้เวลาเฉลี่ย 8 นาที 32 วินาที