เครื่องวัดระยะทางตรีโกณมิติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ซูอัฟนัน เมาะมิง, อับดุลบากี ปลูแว, เนาว์ฟัล บืออาแน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัดลี ดือราซอ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตันหยงมัส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจัดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการหาระยะทางในแนวราบถึงวัตถุโดยใช้ตรีโกณมิติ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการหาความสูงของวัตถุโดยใช้ตรีโกณมิติ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการหาระยะทางและความสูงของวัตถุระยะไกล เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการหาพื้นที่ภาคพื้นดินอย่างง่าย ผลการทดลองการใช้เครื่องวัดระยะทางและพื้นที่ด้วยตรีโกณมิติ พบว่า การหาระยะทางของจากเครื่องถึงประตูจากระยะทางจริง 2 m ใช้เครื่องวัดระยะทางและพื้นที่ด้วยตรีโกณมิติวัดได้เฉลี่ย 1.97 m มีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 1.11 % วัดความสูงของประตูจากความสูงจริง 2 m ใช้เครื่องวัดระยะทางและพื้นที่ด้วยตรีโกณมิติวัดได้เฉลี่ย 2.02 m มีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 0.55 % การวัดพิกัดของดาวอังคารในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19.30 น. พบว่ามีพิกัดของมุมอะซิมุทที่ 77.67 องศาและมุมเงยที่ 59.33 องศา การหาพื้นที่เฉลี่ยบริเวณที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า เท่ากับ 4.94 ตารางเมตรและการหาความลึกเฉลี่ยของบ่อน้ำแห้ง เท่ากับ 2.47 เมตร