เครื่องตอกตะปูระดับสูง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลักษณ์ ทรหด, โสฬส ลาเต๊ะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัดลี ดือราซอ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตันหยงมัส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงงานเครื่องตอกตะปูระดับสูง

สาขาวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อนักเรียนเด็กชายโสฬส ลาเต๊ะ

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ทรหด

ชื่อครูที่ปรึกษานายอัดลี ดือราซอ

ชื่อโรงเรียนตันหยงมัส

สถานที่ติดต่อต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130

โทรศัพท์089-144-3501 โทรสาร 073671083 E-mail adlee_cu@hotmail.com

ระยะเวลาทำโครงงาน1 มีนาคม – 10 สิงหาคม 2564

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีจัดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและสร้างเครื่องตอกตะปูระดับสูงสามารถที่จะใช้ตอกตะปูในจุดที่สูงจากพื้น 2 เมตรขึ้นไป เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาในการตอกตะปูด้วยเครื่องตอกตะปูระดับสูง โดยมีสมมติฐาน ถ้าเครื่องตอกตะปูระดับสูงสามารถใช้งานได้ดี จะทำให้สามารถใช้ตอกตะปูในระดับความสูงได้หลายระดับ ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 5 กรกฎาคม 2564 สถานที่ที่ศึกษาทดลอง โรงเรียนตันหยงมัส ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130 ผลการทดลองการใช้เครื่องตอกตะปูระดับสูง พบว่า การวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตอกตะปู 5 ดอก ที่ระดับความสูงหลายระดับ พบว่า

  1. การใช้เครื่องตอกตะปูระดับสูง ใช้เวลาเฉลี่ย 1 นาที 57 วินาที ส่วนการใช้ค้อนตอกตะปู ใช้เวลาเฉลี่ย 1 นาที 21 วินาที

  2. การวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตอกตะปู 5 ดอก ที่ระดับความสูง 2 เมตร พบว่า การใช้เครื่องตอกตะปูระดับสูง ใช้เวลาเฉลี่ย 3 นาที 0 วินาที ส่วนการใช้ค้อนตอกตะปู ใช้เวลาเฉลี่ย 2 นาที 31 วินาที

  3. การวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตอกตะปู 5 ดอก ที่ระดับความสูง 3 เมตร พบว่า การใช้เครื่องตอกตะปูระดับสูง ใช้เวลาเฉลี่ย 2 นาที 08 วินาที ส่วนการใช้ค้อนตอกตะปู ใช้เวลาเฉลี่ย 2 นาที 11 วินาที

  4. การวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตอกตะปู 5 ดอก ที่ระดับความสูง 3.5 เมตร พบว่า การใช้เครื่องตอกตะปูระดับสูง ใช้เวลาเฉลี่ย 2 นาที 52 วินาที ส่วนการใช้ค้อนตอกตะปู ใช้เวลาเฉลี่ย 3 นาที 17 วินาที