การศึกษาชนิดพืชที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของหอยเชอรี่สีทอง เพื่อนำไปต่อยอดเป็นอาหารเม็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณณพร แมลงผึ้ง, กัณฐมณี เกษรนวน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มาฆภูมิ ชุมพลวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หอยเชอรี่ ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย และปล่อยหอยแพร่ลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ทำให้หอยเชอรี่เพิ่มปริมาณมาก และแพร่กระจายไปสู่แหล่งน้ำและนาข้าวในท้องถิ่น กลายเป็นศัตรูพืชที่สำคัญ ในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่การเกษตร แต่ปัจจุบันมีการเริ่มนำหอยเชอรี่มารับประทาน และพบว่าเนื้อมีรสชาติอร่อยประกอบกับ มีการระบุว่าเนื้อหอยเชอรี่มีโปรตีนสูง จึงมีการเริ่มนำหอยเชอรี่มาเลี้ยงและคัดสายพันธุ์ จนได้สายพันธ์ุที่ดีคือ หอยเชอรี่สีทอง แต่ในการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองให้ได้สารอาหารทางโภชนาการและมีขนาดตัวที่ใหญ่ ต้องใช้พืชจำพวกโปรตีนสูง การให้พืชสดทั้งต้นนั้นจะส่งผลให้มีเศษพืชเหลือตกค้างในบ่อ ทำให้บ่อเน่าเสียเร็วขึ้น คณะผู้จัดทำจึงศึกษาหาชนิดพืช ได้แก่ ผำ , แหนแดง และผักบุ้ง ที่ส่งผลให้หอยเชอรี่สีทองเจริญเติบโตดีที่สุด และพัฒนาเป็นอาหารเม็ดที่ง่ายต่อการกินของหอยเชอรี่สีทอง ในการศึกษานี้การจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอาหารเม็ดแต่ละสูตรได้นั้นผู้จัดทำจะศึกษาดู น้ำหนักและขนาดตัวของหอยเชอรี่สีทอง ความหนาแน่นของอาหารเม็ดเพื่อดูประสิทธิภาพการลอยน้ำ และสารอาหารทางโภชนาการในหอยเชอรี่ เพื่อตอบโจทย์เกษตรกรและผู้ที่สนใจในการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองให้มีคุณค่าทางโภชนาการ ตัวใหญ่ขึ้น ช่วยชะลอการเน่าเสียของน้ำ และลดต้นทุนอาหารของหอยเชอรี่สีทอง