การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมผ้าด้วยถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากกระดูกไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาวีย์ ชูเนตร, มุกดาวัลย์ สุนันต๊ะ, ฉัตรมงคลเจริญ ประเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สีย้อมผ้าเป็นสารเคมีที่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม แต่ก็ยังเป็นที่นิยมของชาวบ้านที่ทำผ้าไหม เพราะสีบางสีที่ทำจากวัสดุในธรรมชาติไม่สามารถให้สีตามที่ต้องการได้ สีสังเคราะห์จึงเป็นอีกทางเลือกที่นำมาใช้ในการฟอกย้อม โดยสีสังเคราะห์เมื่อใช้เสร็จแล้วก็จะถูกปล่อยลงสู่สภาพแวดล้อมทั้งทางดิน และทางน้ำ ทำให้ดินและน้ำปนเปื้อน แต่ถ้าหากสีย้อมผ้าที่จะถูกปล่อยลงไปถูกดูดซับให้ใสและมีอันตรายน้อยที่สุดก็จะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง โดยทั่วไปในการกรองน้ำมักใช้ถ่านกัมมันต์ในการดูดซับสิ่งปนเปื้อน แต่สิ่งที่ดูดซับสีย้อมผ้าได้ดีและประหยัดที่สุดก็คือ ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากกระดูกไก่ เพราะถ่านกัมมันต์มีรูพรุนจำนวนมากและกระดูกไก่ก็เช่นกันทำให้เพิ่มประสิทธิภาพดูดซับได้ดีและสามารถผลิตได้เอง การทำถ่านกัมมันต์เพื่อดูดซับสีย้อมผ้ามีขั้นตอนการทำถ่านกัมมันต์จากกระดูกไก่ ดังนี้ ใช้ Zncl2 เป็นตัวเร่งเพื่อให้ถ่านมีขนาดรูพรุนที่เล็กมีพื้นที่ผิวจำเพาะมากขึ้น และถ่านมีปริมาตรของรูพรุนเพิ่มขึ้น ทำให้ดูดซับสีได้ดียิ่งขึ้น จากนั้นสร้างกราฟเพื่อหาค่ามาตรฐานของสารตัวอย่างซึ่งในที่นี้ใช้ เมทิลีนบลู เพราะมีลักษณะทางโครงสร้างและกายภาพคล้ายกับสีย้อมผ้า โดยสร้างกราฟมาตรฐานเพื่อหาค่าการดูดกลืนแสง เพื่อนำมาเปรียบเทียบค่าการดูดกลืนแสงหลังจากทดลองกับถ่านกัมมันต์ ถ้าค่าการดูดกลืนแสงน้อยแสดงว่ามีสีค่อนข้างใส ถ้าค่าการดูดกลืนแสงมากแสดงว่ามีสีทึบ จากนั้นไตรเตรทเพื่อหาปริมาตรของถ่านกัมมันต์ที่ใช้ต่อปริมาตรของสีย้อม และสร้างกราฟมาตรฐานของสีย้อมแต่ละชนิดเพื่อวัดค่าการดูดกลืนแสง และนำสีย้อมแต่ละชนิดมาทดสอบกับถ่านกัมมันต์จากนั้นเปรียบเทียบค่าการดูดกลืนแสงและวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการดูดซับ