การศึกษาชนิดของน้ำหวานที่มีผลต่อการดักจับยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกิตติ์ เสริฐศรี, พัทธวรรณ จันทร์ทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพร ตะเคียนราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาชนิดของน้ำหวานที่สามารถดึงดูดยุงได้ดีที่สุด โดยการนำน้ำหวานแต่ละชนิดมาวางไว้ในจุดอับของโรงเรียน

สังเกตจำนวนยุงหลังจากผ่านไป1ชั่วโมง ทดลองเป็นเวลา5วัน แล้วนำผลการสังเกตมาเขียนกราฟ วิเคราะห์แนวโน้มของกราฟ จากนั้นสรุปผลการทดลอง