การศึกษาลักษณะทางกายภาพและมุมองศาการเอียงของหลุมตัวอ่อนแมลงช้างในการเป็นกับดักทางธรรมชาติและความสัมพันธ์ของค่ามุมกองต่อน้ำหนักความสูงและพื้นที่ฐานของกองวัสดุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักรชาติ สารแสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาลักษณะทางกายภาพและมุมองศาการเอียงของหลุมตัวอ่อนแมลงช้างในการเป็นกับดักทางธรรมชาติและความสัมพันธ์ของค่ามุมกองต่อน้ำหนักความสูงและพื้นที่ฐานของกองวัสดุ โดยมีกระบวนการทดลอง ได้แก่ การทดลองที่ 1 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของหลุมตัวอ่อนแมลงช้าง มุมเอียงและความชันของหลุมตัวอ่อนแมลงช้างที่มีผลต่อการถล่มของหลุมและการหล่นไหลของทรายที่ใช้สร้างหลุมในการดักจับแมลง

การทดลองที่ 2 ศึกษาลักษณะการกองของทรายหรือค่าของมุมกองต่อรูเปิดที่มีรูปร่างแตกต่างกันและขนาดของเม็ดทรายที่แตกต่างกันและการทดลองที่ 3 ศึกษาความสัมพันธ์ของค่ามุมกองต่อน้ำหนักความสูงและพื้นที่ฐานของกองวัสดุ