ตู้ขจัดกลิ่นรองเท้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เรณุกา จันทวงศ์, ฐิติวรดา ฝักทอง, พิมพ์มาดา ศรีเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประกอบ คำซาว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในรองเท้า ด้วยตู้ขจัดกลิ่นรองเท้า เพื่อดูดกลิ่นรองเท้าออก