การแจ้งเตือนระบบเปิดปิดไฟฟ้าภายในบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญทิพ คงยิ่ง, ประภาพร อำนาจวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประกอบ คำซาว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากเราออกจากบ้านแล้วอาจจะลืมปิดไฟและมันสามารถทำให้เกิดอันตรายได้ดังนั้นเราจึงอยากให้โทรศัพท์มือถือแจ้งเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้าภายในบ้านได้