การศึกษาพฤติกรรมการออกไข่ของไก่ไข่จากเสียงร้องของไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิตอาภา ภาคสุวรรณ, พัชรีรัชต์ เธียรวิวรรธน์, ณันทพัทร์ เป๋อรุณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวัฒน์ ยามสุข, สรพงษ์ สมสอน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเสียงร้องของไก่พันธ์ุโร๊ดไอส์แลนด์เรดไข่เพื่อที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างเสียงร้องของไก่กับพฤติกรรมการออกไข่โดยใช้โมเดล CNN ในการทำนายพฤติกรรมการออกไข่ของไก่