การศึกษาผลของการบำบัดน้ำและปริมาณปรอทในแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยถ่านกัมมันต์จากไม้ลำไย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ชนก ใหม่จันทร์, สุริยาวิชญ์ พลวิทย์, กนิษฐิกา ศรีกฤษณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาภรณ์ กาสุริยะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/1okv2rbP1zmEAli1yEgjQOsnieu0-58PC/view?usp=drivesdk