การศึกษาสัณฐานวิทยาและชนิดของพันธุ์ของมะละกอที่มีผลต่อพฤติกรรมการเกาะของหอยเชอรี่ Pomacea canaliculata sp.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลนาถ ใจมั่น, พาณิภัค แซ่ลี้, พิชชาภรณ์ เพิ่มพูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐสินี วงศ์จิระหิรัญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากในปัจจุบันมีการระบาดของหอยเชอรี่ซึ่งเป็นศัตรูพืชในพื้นที่ปลูกข้าว จึงมีวิธีการป้องกันและกำจัดหอยเชอรี่หลากหลายวิธี ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจวิธีการป้องกัน และกำจัดหอยเชอรี่โดยวิธีกล โดยการใช้ตัวล่อคือใบและก้านมะละกอเพื่อให้หอยเชอรี่มาเกาะ จากนั้นทำการเก็บหอยเชอรี่เพื่อนำไปกำจัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายไปสู่พื้นที่อื่น จึงได้ทำการศึกษาสัณฐานวิทยาของใบและก้านมะละกอตัวอย่าง 4 ชนิดพันธุ์ ได้แก่ มะละกอพันธุ์แขกดำ มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ มะละกอพันธุ์ฮาวาย และมะละกอพันธุ์เรดเลดี้ ว่ามีโครงสร้างที่มีความเหมาะสมต่อการเกาะของหอยเชอรี่อย่างไร โดยจะศึกษาจากการนับจำนวนการเกาะของหอยเชอรี่ต่อใบและก้านมะละกอแต่ละชนิดพันธุ์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ทำการทดลอง 4 ซ้ำจากนั้นนำไปเปรียบเทียบสัณฐานวิทยาโดยสังเกตจากโครงสร้างใบทั้งด้านหลังใบและท้องใบ

โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเชิงประกอบ

ในการทดลองนี้ พบว่า สัณฐานวิทยาของมะละกอพันธุ์เรดเลดี้มีความสามารถในการดึงดูดหอยเชอรี่ได้มาก รองลงมา คือ มะละกอพันธุ์แขกดำ มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ และมะละกอพันธุ์ฮาวาย ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากโครงสร้างใบของมะละกอพันธุ์เรดเลดี้มีปริมาณของผลึกซิลิกามากกว่ามะละกอพันธุ์แขกดำ มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ และมะละกอพันธุ์ฮาวาย ดังนั้นเมื่อนับจำนวนการเกาะของหอยเชอรี่จึงพบว่าที่ส่วนใบของมะละกอพันธุ์เรดเลดี้มีหอยเชอรี่มาเกาะมากกว่าใบมะละกอของพันธุ์แขกดำ พันธุ์ฮอลแลนด์ และพันธุ์ฮาวาย และเมื่อพิจารณาปริมาณของผลึกซิลิกาในใบมะละกอพันธุ์เรดเลดี้ พบว่า จะมีมากบริเวณด้านท้องใบมากกว่าด้านหลังใบและก้านใบ ตามลำดับ