ศึกษาลักษณะทางพลศาสตร์ของทุ่น เพื่อพัฒนาประสิทธ์ภาพเครื่องผลิตไฟฟ้าแบบทุ่นลอยนอกชายฝั่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรวิชญ์ ลิ้มศิริวัฒน์, สหรัฐ ณ ลำพูน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ช่อรัก วงศ์สวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาลักษณะทางพลศาสตร์ของทุ่นและออกแบบทุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรับพลังงานจากคลื่น โดยใช้โปรเเกรมจำลองทางพลศาสตร์ ANSYS Fluent