ศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อราของ conditioned media จากแบคทีเรีย Bacillus spp. ต่อเชื้อรา Sclerotium rolfsii ที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัฏฐ์ อัศวสุนทรกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิชากร สัตย์จริง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรครากเน่าโคนเน่าเป็นโรคที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ของข้าวเป็นอย่างมาก โดยมีสาเหตุจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii (Curzi) มักพบโรคนี้ในราก ปัจจุบันเกษตรกรนิยมเลือกใช้การป้องกันกำจัดโดยใช้สารเคมี เนื่องจากได้ผลรวดเร็วและสะดวก แต่สารเคมีที่ใช้ก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหานี้ที่สามารถทำได้คือ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีโดยหันมาใช้พวกจุลินทรีย์ปรปักษ์แทน แต่เนื่องจากการใช้จุลินทรีย์ที่มากไปในธรรมชาติส่งผลให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาพบว่าแบคทีเรียกลุ่ม Bacillus subtilis มีความสามารถในการผลิตโปรตีนบางชนิดที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราบางกลุ่มได้ซึ่งโปรตีนเหล่านั้นนำมาผลิตเป็น supernatant ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Sclerotium rolfsii