การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุธรรมชาติในการบำบัดน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างจาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริประภา โคตรสุโพธิ์, จอมขวัญ มาวาลย์, วรเมธ พัชรพีรนันท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มงคล เปลี่ยนเอก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.บัวใหญ่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุธรรมชาติในการบำบัดน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างจาน จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาวัสดุกรองต่างๆ ที่มีคุณสมบัติในกรองสีกรองกลิ่นและสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งจากการล้างจาน และหาลักษณะที่เหมาะสมที่สุดในการกรองของวัสดุกรองแต่ละชนิด แล้วนำมาใส่ในอุปกรณ์บำบัดน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างจานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีวิธีดำเนินการ คือ 1. ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำทิ้งจากการล้างจาน 2. ทดสอบประสิทธิภาพและหาลักษณะที่เหมาะสมที่สุดในการกรองของวัสดุกรองแต่ละชนิด 3. ประดิษฐ์และทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์บำบัดน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างจาน ซึ่งจากการทดลองสรุปได้ว่า ลักษณะของวัสดุกรองแต่ละชนิดที่มีคุณสมบัติในการกรองมากที่สุด คือ กาบมะพร้าวแบบสับมีพื้นที่สัมผัสมากกว่ากาบมะพร้าวธรรมดา ส่วนขุยมะพร้าวมีพื้นที่สัมผัสมากกว่าแต่มีการสับที่ละเอียดทำให้สารแทนนินที่มีคุณสมบัติในการจับคาร์โบไฮเดรตหลุดไปกับการสับที่ละเอียด เปลือกกุ้งอบแห้งแบบสับละเอียดกับใยบวบมีพื้นที่สัมผัสมากกว่าเปลือกกุ้งอบแห้งแบบสับหยาบกับใยบวบและเปลือกกุ้งอบแห้งกับใยบวบ จึงทำให้สารไคโตซานที่มีในเปลือกกุ้งสามารถจับกับโปรตีนได้ดีที่สุด และถ่านไม้ก้อนเล็กกับใยนุ่นมีพื้นสัมผัสมากกว่าถ่านไม้ก้อนใหญ่กับใยนุ่นที่มีช่องว่างของการเรียงถ่านที่น้อยกว่า ทำให้ถ่านสามารถกรองสีดูดซับกลิ่นและสารเคมีที่ผ่านเครื่องกรองมาได้ดีกว่า ส่วนเศษถ่านไม้กับใยนุ่นมีขนาดชิ้นเล็กมากทำให้เกิดการกัดกร่อนได้เร็วแล้วทำให้น้ำที่ได้เกิดสีดำตามมาด้วย ซึ่งลักษณะของวัสดุเหล่านี้ทำให้อุปกรณ์บำบัดน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างจานในครัวเรือนมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำทิ้งจากการล้างจาน คือ การทำให้น้ำไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีสารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียของน้ำทิ้งจากการล้างจาน โดยถังดักไขมันจะทำหน้าที่ดักไขมันไว้ กาบมะพร้าวแบบสับช่วยดักจับคาร์โบไฮเดรต เปลือกกุ้งอบแห้งแบบสับละเอียดกับใยบวบช่วยดักจับโปรตีน และถ่านไม้ก้อนเล็กกับใยนุ่นช่วยกรองสีดูดซับกลิ่น ซึ่งน้ำที่ผ่านการกรองด้วยอุปกรณ์บำบัดน้ำนี้สำหรับอ่างล้างจานสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์อีกได้