สร้างสูตรหาค่าความผันผวนของสินทรัพย์เพื่อการลงทุนจากกราฟราคา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกร ฦๅชา, ธีรรัชวิชญ์ บุญมีวิเศษ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุริยัน หนันดูน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ทางด้านความคิดอย่างมาก โดยคณิตศาสตร์สามารถพัฒนาความคิดของมนุษย์ให้มีแบบแผน มีเหตุผล มีตรรกะ เป็นระบบ สามารถคาดการผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำจึงทำให้มนุษย์ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพและเหมาะสม ในปัจจุบันมีการลงทุนสินทรัพย์ เพื่อการลงทุนอยู่มากมายหลายประเภทในตลาดการลงทุนไม่ว่าจะเป็น สกุลเงินดิจิตอล ทองคำ หุ้น เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความผันผวนที่ต่างกันออกไปอีกทั้งยังมีปัจจัยหลายอย่างโดยสินค้าที่มีความผันผวนต่ำแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยในการลงทุนในขณะเดียวกันสินค้าที่มีความผันผวนของราคาสูงก็แสดงให้เห็นว่าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงแต่ควมผันผวนของราคาาเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าสินค้านั้นมีความเสี่ยงมากน้อยเท่าใดการลงทุน

ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นความสำคัญในการลงทุนเพื่อสินทรัพย์ จึงได้จัดทำโครงงานนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจในการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อการลงทุน หรือผู้มีความสนใจ ให้สามารถคำนวณเพื่อทราบค่าผันผวนของราคาในสินทรัพย์นั้นๆที่มีการบันทึกราคาไว้เป็นกราฟซึ่งสาเหตุเกิดจากผู้ลงทุนลงทุนโดยไม่มีค่าความผันผวนควบคู่กับปัจจัยอื่นๆในการคาดการณ์การขึ้นลงของราคาสินทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้นๆส่งผลให้ประสิทธิภาพการลงทุนน้อย ไม่เกิดกำไรตามที่หวังเพื่อสร้างสูตรในการคำนวณค่าความผันผวนของราคาสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในการสร้างสูตรหาค่าความผันผวนของสินทรัพย์เพื่อการลงทุนจากกราฟราคาครั้งนี้นั้นจำเป็นต้องศึกษา ตราสารทางการเงินที่จะนำมาใช้เป็นตราสารอนุพันธ์(Derivative Warrant)เพื่อเป็นตัวอ้างอิงถึงสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเพื่อที่จะได้สูตรที่สามารถคำนวณค่าความผันผวนของราคาสินทรัพย์เพื่อการลงทุน