สัตว์เลี้ยงเสมือนพร้อมระบบโต้ตอบด้วยท่าทางแบบเรียลไทม์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรพัฒน์ บำรุงกุล, รัฐภูมินท์ เที่ยงกระโทก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกชัย วัฒนไชย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Gesture recognition system เป็นเทคโนโลยีการรับคำสั่งด้วยท่าทาง ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการนำมาใช้แพร่หลายนัก ในปัจจุบันนี้เป็นยุคเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันในด้านต่างๆสูงมาทำให้เกิดกดดันและความเครียดขึ้น จึงทำให้มีความเครียดมากกว่าเดิมทั้งในผู้ใหญ่วัยทำงานและเด็กวัยเรียน ดังนั้นทางผู้จัดทำโครงงานจึงได้ทําการนำเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยสร้างความบันเทิงให้แก่เด็กหรือผู้ที่ต้องการจะผ่อนคลาย เทคโนโลยี Gesture regonition system เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจและน่านำมาใช้ในการสร้างแอพพลิเคชั่น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสร้างแอพพลิเคชั่นที่สามารถบรรเทาความเครียดและช่วยให้ผ่อนคลายได้ และ เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี Gesture regonition system ให้สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น โดยโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างโมเดลและอนิเมชั่น คือ Blender Mixam โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างแอพพลิเคชั่น คือ unity โปรแกรมที่ใช้ในการตรวจจับ gasture คือ OpenCV และเมื่อสร้างแอพพลิเคชั่นเสร็จแล้วจะมีการนำไปปล่อยให้ผู้ที่ต้องการใช้ดาวน์โหลด และจะมีการให้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์