การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบำบัดคุณภาพอากาศของพืชประดับอาคารชนิดต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

การิน ใจข้อ, ปัญจธิษณ์ จันทร์ต๊ะฝั้น, บริพัตร ตัญจพัฒน์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรณารักษ์ ตัญจพัฒน์กุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาประสิทธิภาพของพืชประดับอาคารชนิดต่างๆ ในการบำบัดคุณภาพอากาศ ในด้านอุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์และปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยจะทำการศึกษาในพื้นที่ศึกษาจำลองที่เป็นระบบปิด จากนั้นทำการศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดคุณภาพอากาศของพืชอีกครั้งโดยเลือกพื้นที่ศึกษาเป็นห้องเรียนในอาคารเรียน