การศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับเสียงของวัสดุจากไม้ก๊อก ซางข้าวโพดและ เปลือกข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัฏฐ์ ยิ้มสมบูรณ์, ณัฐกฤตา บุตรเเก้ว, กาญจน์ชนก ศรีกฤษณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรณารักษ์ ตัญจพัฒน์กุล, เขมรัต คำมล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสังเกตคุณสมบัติไม้ก๊อกของจุกไวน์ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งพบว่า เป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่น ความเหนียวและมีรูพรุนซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่พบในวัสดุซับเสียงทั่วไป ประกอบกับแผ่นซับเสียงในท้องตลาดมีราคาค่อนข้างสูง ผู้จัดทำจึงสนใจจัดทำแผ่นซับเสียงและทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับเสียงของวัสดุที่ทำจากไม้ก๊อกจุกไวน์และวัสดุเหลือทิ้งอื่น ๆ อาทิ ซางข้าวโพดและเปลือกข้าว โดยนำมาทำเป็นแผ่นซับเสียงทั้งหมด 3 แบบที่มีอัตราส่วนผสมแตกต่างกัน คือ ไม้ก๊อกบดละเอียดและซางข้าวโพดในอัตรา 1:1 ไม้ก๊อกบดละเอียดและเปลือกข้าวในอัตรา 1:1 เปลือกข้าวและซางข้าวโพดในอัตรา 1:1 โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อจัดทำแผ่นซับเสียงและทดสอบประสิทธิภาพการการดูดซับเสียง รวมทั้งเพื่อการนำวัสดุเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่และเพิ่มมูลค่าให้วัสุดเหลือทิ้งดังกล่าว ทั้งนี้แผ่นซับเสียงจะดูดซับเสียงจาก 3 ลักษณะ คือ การเคลื่อนที่ผ่าน การสะท้อนและจากการลดทอนพลังงานผ่านรูพรุนที่อยู่ในแผ่นซับเสียง โดยใช้แหล่งกำเนิดเสียงความดัง 80 dB ความถี่ 500 Hz, 1,000Hz, 4,000Hz และ 10,000Hz

จากการทดสอบพบว่า วัสดุซับเสียงแต่ละแบบมีผลต่อการดูดซับเสียงต่างกัน โดยไม้ก๊อกบดละเอียดและเปลือกข้าวในอัตรา 1:1 ไม้ก๊อกบดละเอียดและซางข้าวโพดในอัตรา 1:1 เปลือกข้าวและซางข้าวโพดในอัตรา 1:1 ที่มีความหนาเท่ากัน มีประสิทธิภาพการดูดซับเสียงต่างกัน ดังนั้นค่าการดูดซับของเสียงจึงมีค่าจากมากไปน้อยตามลำดับ