การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราจากขิงที่ผสมในขนมปุยฝ้าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชนะ ขุมดินพิทักษ์, พิริสา จันดอวร, ณัฏฐนิชา แก้ววังปา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัญจาศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาความสามารถของผงขิงในการยืดอายุขนมปุยฝ้ายโดยการออกฤทธิ์ ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา ผลการทำโครงงานนี้จะเน้น ศึกษาความสามารถของผงขิงในการยืดอายุขนมปุยฝ้ายโดยการออกฤทธิ์ ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา พบว่า ผงขิงสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้ ขนมปุยฝ้ายจึงมีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น และปริมาณของผงขิงมีผลต่ออายุขนมปุยฝ้าย