การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราจากขิงที่ผสมในขนมปุยฝ้าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิริสา จันดอวร, ณัฏฐนิชา แก้ววังปา, วันชนะ ขุมดินพิทักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิภา ถาเขียว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัญจาศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาความสามารถของผงขิงในการยืดอายุขนมปุยฝ้ายโดยการออกฤทธิ์ ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา พบว่า ผงขิงสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราได้ ขนมปุยฝ้ายจึงมีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น และปริมาณของผงขิงมีผลต่ออายุขนมปุยฝ้าย