การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราจากผงขมิ้นที่ผสมในบุหลันดั้นเมฆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริกร นาคาแก้ว, วรรณภา กาละพันธ์, กมลรัตน์ เขตตรีจักร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิภา ถาเขียว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัญจาศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราจากผงขมิ้นที่ผสมในบุหลันดั้นเมฆ เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากสารเคมีที่ใช้ในการปรุงแต่ง และเพิ่มรสชาติสีสันให้กับอาหาร เพราะสารเคมีหลายชนิดที่ยังเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น สารกันบูด หรือแม้แต่สารกันเชื้อรา ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคทั้งสิ้น แนวคิดผู้ทดลองสืบค้น คุณสมบัติของขมิ้น ที่กล่าวว่า ขมิ้นมีคุณสมบัติช่วยต่อต้านแบคทีเรีย เชื้อรา ผู้ทดลองจึงคาดว่าถ้าขมิ้นมีคุณสมบัติช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย น่าจะสามารถช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อราได้ การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราจากผงขมิ้นที่ผสมในบุหลันดั้นเมฆ ผลการทำโครงงานนี้จะเน้น ศึกษาความสามารถของผงขมิ้นในการยืดอายุบุหลันดั้นเมฆโดยการออกฤทธิ์ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา การทดลองเริ่มจากนำส่วนผสมในการทำบุหลันดั้นเมฆมาตวงให้ได้ปริมาณตามกำหนดแล้วนำส่วนของผมขมิ้นมาแบ่งใส่ในบุหลันดั้นเมฆโดยจะมีใส่ผงขมิ้นและไม่ใส่ จากนั้นนำผงขมิ้น ใส่ลงในบุหลันดั้นเมฆแล้วผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำไปใส่ภาชนะแล้ว ใส่ซึ้งนำไปนึ่งบุหลันดั้นเมฆเตรียมสังเกตโดยนำบุหลันดั้นเมฆที่นึ่งเสร็จแล้วมาวางไว้ในที่อุณหภูมิห้องปกติ จากนั้นให้สังเกตการณ์เจริญของเชื้อรา 3-4 วัน พบว่า ผงขมิ้นสามารถยับยั้งการเจริญเชื้อราได้ บุหลันดั้นเมฆจึงมีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น และปริมาณของผงขมิ้นมีผลต่ออายุบุหลันดั้นเมฆ บุหลันดั้นเมฆที่มีผงขมิ้นในปริมาณมากจะสามารถยืดอายุบุหลันดั้นเมฆได้นานกว่าบุหลันดั้นเมฆที่มีปริมาณผงขมิ้นน้อย โดยการทดลองนำมาเป็นส่วนผสมของบุหลันดั้นเมฆนี้นอกจากที่จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารได้จากการออกฤทธิ์ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา ยังอาจที่จะเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการจากสรรพคุณอื่นๆ ของขมิ้นในด้านยาสมุนไพรให้กับขนมอีกด้วย