การประมวลผลภาพสำหรับช่วยวินิจฉัยและบ่งชี้โรคไข้เลือดออกเดงกีจากเม็ดเลือดขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิตา บุญคำ, ธัญรดา แสงพิศาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวลิต บัวพรม, ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการใช้เทคนิคการประมวลผลภาพในการจำแนกชนิดของเซลล์เม็ดเลือดขาวและประเมินการติดเชื้อของโรคไข้เลือดออกเดงจากปริมาณของเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิด เพิ่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วและประหยัดต้นทุน