ผลของการสั่นสะเทือนต่อการเจริญเติบโตของช้อยนางรำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิสิษฐ์ สนธิเจริญฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้ ได้ทำการศึกษาและทดลองการเจริญเติบโตของพืชภายใต้การสั่นสะเทือน เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของพืชและได้ทำการทดลองกับช้อยนางรำ และได้ทำการพล็อตกราฟอัตราการเจริญเติบโตและคุณสมบัติทางกายภาพของช้อยนางรำ ระหว่างเวลาและสัญญาณการสั่นสะเทือน จากนั้นได้ทำการวิเคราะห์การเจริญเติบโตของช้อยนางรำ

จากการศึกษาและทำการทดลองพบว่า ช้อยนางรำที่ได้รับการสั่นสะเทือนนี้ มีสัญญาณการสั่นสะเทือนที่ให้ผลที่ดี มีลักษณะทางกายภาพที่มีอัตราเพิ่มขึ้น ส่วนสัญญาณการสั่นสะเทือนอื่นๆก็ได้ลักษณะทางกายภาพที่มีอัตราคงที่ และมีเพียงบางสัญญาณการสั่นสะเทือนเท่านั้นที่ไม่ดีเท่าที่ควร