ผลของการสกัดด้วยเอทานอลเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวมกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในใบสะเดา เถาบอระเพ็ด และผลมะระขี้นก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนนิกานต์ บุทธิจักร, ญาณภัทร วงศ์สุรเกียรติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันประชาชนจำนวนมากใสใจสุขภาพ นอกจากอาหารมื้อหลักที่ต้องรับประทานในแต่ละวันแล้วประชาชนเริ่มหันไปบริโภคอาหารเสริมที่มีองค์ประกอบของสารมีประโยชน์ เช่น สารต้านอนุมูลอิสระ มีการรายงานการวิจัยจำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่า การบริโภคอาหารจำพวกพืชที่เป็นแหล่งของสารต้นอนุมูลอิสระสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในร่างกายได้ (Gerber etal.,2002; Kris-Etherton er al,2002, Serafini et al..2002; วัลลภวีระรังสรรค์ และประณีตโอปณะโสภิด, 2547; พรทิพย์ วิรัชวงศ์, 2548; นวลศรี รักอริยะธรรม และ อัญชนา เจนวิถีสุข, 2545;Shahidi, 1997 โดยกลุ่มของสารต้านอนุมูลอิสระที่มีในพืชมีหลากหลายชนิด เช่น ฟันอลิก และฟลาโวนอยด์ เป็นต้น

ดังนั้น โครงงานนี้คณะผู้จัดทำจึงสนใจศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวมกับฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของพืช 3 ชนิด ได้แก่ ใบสะเดา เถาบอระเพ็ด และผลมะระขี้นก จากการศึกษางานวิจัย พบว่า พืชทั้ง 3 ชนิดนี้มีปริมาณสารประกอบฟินอลิกและฟลาโวนอยด์รวมทั้งมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ โดยใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลาย