ผลของสารสกัดจากใบพืชวงศ์Annonaceae 2ชนิด ต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้ากกทราย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วธูสิริ ลิ้มวัฒนา, เกษริน ทินคาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงดาว มงคลสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลของสารสกัดจากใบพืชวงศ์Annonaceae 2ชนิดคือการเวกและนมตัว ต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้ากกทราย โดยการทดลองแบ่งเป็นการสกัดสารจากใบแห้งและใบสดของนมสัวและการเวก ศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของหญ้ากกทราย ซึ่งเป็นวัชพืชร้ายแรงที่พบมากในนาข้าว