การพัฒนาวัสดุคอมโพสิตที่เสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติ เพื่อลดต้นทุนและทดแทนการใช้วัสดุจากเส้นใยสังเคราะห์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรทิพย์ อัครบุญวาณิช, ชมฟ้า สำราญสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภร อังษานาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี (สุขบท)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์