สมุนไพรกำจัดศัตรูพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต แสงเพชร, ภูเมศ ทองนุกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณุวัฒน์ เพชรรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปัญญาทิพย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

การดำเนินชีวิตของคนไทยเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาการดำเนินชีวิตของคนไทยเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรพื้นบ้าน โดยการหาข้อมูลในเรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน หา คำตอบ และ ความคิดเห็นต่างๆจากหลายๆกระทู้ หาข้อมูลเพิ่มเติมจากข่าว หนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เน็ตเมื่อหาข้อมูลเสร็จสรรพก็นำข้อมูลมาจัดทำแบบสอบถามเพื่อ ประเมินผล

ผลสรุปพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นรู้จักตะไคร้ ขิง บัวบก ข่า กระชาย มะกรูด ชี้เหล็ก แมงลัก เทียนบ้าน ดีปลี ฟ้าทะลายโจร กระเจี๊ยบแดง หญ้าหนวดแมว หญ้าคา อ้อยแดง ส่วนใหญ่ไม่รู้จักกระวาน กานพลู คูน ชุมเห็ดเทศ พญาปล้องทอง มะเกลือ ปลาไหลเผือก ขลู่ ทองพันชั่ง และชาวบ้านมีความเห็นเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้าน โดยในข้อสมุนไพรพื้นบ้านมีบทบาทในดำรงชีวิตมากน้อยแค่ไหน เป็นข้อที่ชาวบ้าน"ร้อยละ35 เห็นว่าสมุนไพรพื้นบ้านมีบทบาทในดำรงชีวิตปานกลางและน้อยที่สุด" หัวข้อสมุนไพรพื้นบ้านมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน เป็นข้อที่ชาวบ้าน"ร้อยละ40เห็นว่า.สมุนไพรพื้นบ้านมีความสำคัญน้อยที่สุด" และหัวข้อสมุนไพรพื้นบ้านแต่ละประเภทมีเอกลักษณ์มากน้อยแค่ไหน ชาวบ้าน"ร้อยละ40เห็นว่าสมุนไพรพื้นบ้านแต่ละประเภทมีเอกลักษณ์มากที่สุด"