ศึกษาดินที่ปลูกพืชได้ดีที่สุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระชัย ชัยกุล, วันวิสา เต็งฉ้วน, นลินทิพย์ ทองรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณุวัฒน์ เพชรรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปัญญาทิพย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นในบางครั้งในการปลูกพืช ในการใช้ดินที่แตกต่างกันส่งผลถึงการเจริญเติบโตของพืช ทางกลุ่มของเราคิดจะทดลองว่าดินชนิดไหนสามารถปลูกพืชได้ดีกว่ากัน พืชสามารถเจริญเติบโตในดินชนิดไหนได้สมบูรณ์กว่ากัน

ทางกลุ่มจะทดลองการปลูกพืชโดยใช้ดินดังต่อไปนี้ได้แก่ดินแบบก้อนกลมเม็ดดินมีขนาด 1 ถึง 10 มิลลิเมตร เนื้อดินมีความพรุนมาก แบบแผ่นก้อนดินวางตัวในแนวราบและซ้อนเหลื่อม แบบแท่งหัวมนคล้ายแบบแท่งหัวเหลี่ยมแต่ปลายมีลักษณะกลมแบน แบบแฟงหัวเหลี่ยมมีผิวหน้าเรียบเกาะตัวแท่งหัวคล้ายปริซึม แบบก้อนเหลี่ยมรูปร่างคล้ายกล่องเม็ดดินมีขนาดเล็กประมาณ 1 ถึง 5 เซนติเมตร และพืชที่ใช้ในการทดลองปลูกคือพริกขี้หนู วิธีการปลูกปลูกแบบปกติทั่วไป แต่จะดูผลลัพธ์ว่าดินชนิดใดสามารถทำให้พริกต้นพริกขี้หนูเจริญเติบโตได้ดีที่สุด เหตุผลที่ใช้พริกขี้หนูในการปลูกเพราะจะใช้เป็นพืชชนิดแรกในการทดลองและเป็นผักในครัวเรือนสามารถปลูกกินเองที่บ้านได้ และเป็นส่วนผสมหลักในการทำแกงเผ็ด จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของพืชผักครัวเรือน เพื่อที่จะปลูกเองได้ เพื่อเพิ่มผลผลิตเองได้ และสามารถต่อยอดนำไปขายได้