การศึกษาการกระจายตัวของแรงบริเวณมือด้วยมุมด้ามจับที่ต่างกันในแต่ละช่วงการเดินด้วยไม้ค้ำยันใต้รักแร้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮัมมัดดานิยา สุดวิไล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สัมภาส ฉีดเกตุ, ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเพิ่มขึ้นของผู้บาดเจ็บของไม้ค้ำเป็นปัญหาที่น่ากังวลเป็นอย่างมากสำหรับผู้ใช้ไม้ค้ำการกระจายตัวของแรงที่ไม่เหมาะสมที่ก่อให้เกิดโรคกดทับเส้นประสาทคาร์เพิล โดยในบริเวณคาร์เพิลมีแรงกระทำมากกว่าบริเวณอื่น ในปัจจุบันมีการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ โดยผู้จัดทำคิดว่ามุมด้ามจับอาจเป็นตัวแปรที่ส่งผลกระทบโดยตรงโครงงานฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมุมและการกระจายตัวของแรงบริเวณมือในช่วงการเดินด้วยไม้ค้ายันใต้รักแร้ด้วยการเดินด้วยขาขวาและซ้าย โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางและเปรียบเทียบค่าการกระจายโดยให้ผู้ทดสอบ 5 คน เดินด้วยไม้ค้ำยันใต้รักแร้ 10 ก้าว ด้วยมุมด้ามจับ 0, 10, 20 และ 30 องศาด้วยการเดินด้วยขาขวาและซ้าย แรงถูกวัดในแต่ละ 8 จุด ด้วย เซนซอร์ FSR 402 ที่ได้รับการสอบเทียบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและกราฟ ผลการทดลองที่ได้สามารถอธิบายด้วย แผนภาพแรงจุด ศูนย์กลางมวลและ ชีวกายภาพ พบว่ามุมด้ามจับมีผลต่อแรงและการกระจายตัวของแรง แรงลัพธ์มีค่าสูงสุดที่ มุม 10 0 20 30 องศาตามลำดับ การกระจายตัวของแรงมีแนวโน้มแตกต่างกันในแต่ละตำแหน่ง โดยที่บริเวณคาร์เพิลมีค่าลดลงตามขนาดมุมด้ามจับเพิ่มขึ้น แรงมีกระจายมากขึ้นสำหรับการเดินด้วยขาขวาและกระจายตัวของแรงสำหรับการเดินด้วยขาซ้ายเมื่อมุมด้ามจับเพิ่มขึ้น จากเนื้องานเดิมมีการวัดแรงที่กระทำ ณ ตำแหน่งต่าง ๆ ด้วย FSR402 ด้วยมุมด้ามจับ 0 10 20 และ 30 องศา ด้วยผู้ทดสอบ 3 คน