การศึกษาการตอบสนองต่อปริมานน้ำตาลในน้ำเชื่อมที่แตกต่างของมดดำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งนภา พิชัยกาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิยาภรณ์ ศรีเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์