การศึกษาความยาวคลื่นของแสงที่มีผลต่อตัวพยาธิ เพื่อใช้ในการตรวจจับพยาธิในตับหมู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มิ่งตระการ บุญสุข, ภัทรพล ตั้งภมรจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พสงค์ แรงสิงห์, พิชญเนตร เสวตโสธร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงาน : การศึกษาความยาวคลื่นของแสงที่มีผลต่อตัวพยาธิ เพื่อใช้ในการตรวจจับพยาธิในตับหมู

ผู้จัดทำ : นายภัทรพล ตั้งภมรจิตร

นายมิ่งตระการ ลิมปมาศ บุญสุข

อาจารย์ที่ปรึกษา : นายพสงค์ แรงสิงห์

นางสาวพิชญเนตร เสวตโสธร

สถานศึกษา : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

ในปัจจุบันการรับประทานอาหารอย่างถูกหลักสุขอนามัยนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากการรับประทานอาหารไม่ถูกสุขอนามัย จะส่งผลต่อสุขภาพได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นปัญหา คือการบริโภคอาหารที่มีพยาธิปนเปื้อน ซึ่งการตรวจจับพยาธิในอาหารนั้นยังมีความเป็นไปได้ต่ำและมีวิธีในการตรวจจับน้อย ด้วยเหตุนี้การศึกษาวิธีการตรวจจับพยาธิในอาหาร จึงมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะพยาธินั้นนอกจากจะเป็นปรสิตแล้ว อีกทั้งยังอาจเป็นพาหะของโรคอื่นๆ ที่อันตรายได้อีกด้วย จึงเห็นว่าการตรวจจับพยาธิโดยใช้แสงอาจเป็นวิธีที่เห็นผลในระดับหนึ่ง

การบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีพยาธิทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายในหลายด้าน จึงคิดค้นวิธีในการตรวจจับพยาธิโดยใช้แสงที่มีความยาวคลื่นต่างกันตรวจจับในพยาธิแต่ละชนิด ซึ่งโครงงานนี้จะก่อให้เกิดวิธีการตรวจจับพยาธิโดยใช้แสงที่มีความเฉพาะต่อพยาธิชนิดนั้นๆ และสามารถนำไปประยุกต์เป็นเครื่องตรวจจับพยาธิได้