การศึกษาความสัมพันธ์ของชุดเส้นตรงที่ตัดกันทำให้เกิดเส้นโค้งรูปแบบต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตพงศ์ ขวัญปัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจวรรณ ปังเอี้ยน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากผมเป็นผู้ที่ชื่นชอบเล่นหมากรุกเป็นอย่างมาก จึงอยากศึกษาความสามารถพิเศษของหมากรุกไทยตัวนี้ซึ่งน่าจะมีความพิศวงลึกลับซ่อนเร้นอยู่มากมาย เพื่อทำให้ผมเล่นหมากรุกได้เก่งขึ้น จึงอยากศึกษาสมบัติของโคนโดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เเละคอมพิวเตอร์มาอธิบาย เเละเพื่อเป็นการยกระดับความสามารถของตนเองสู่เซียนหมากรุกไทยระดับประเทศที่เล่นหมากรุกเก่งขึ้นโดยใช้คณิตศาสตร์กับคอมพิวเตอร์มาช่วยวิเคราะห์ เเละยกระดับหมากรุกไทยไปหมากรุกโลก