การศึกษาการฟอกฆ่าเชื่อที่เหมาะสมต่อเบญจมาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกุล ส้มตั้น, นนท์ชนก ชุ่มชื่น, กุลธิดา โชควิวัฒน​ชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิรพัฒน์ จิวานิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการฟอกฆ่าเชื้อที่เหมาะสมต่อเบญจมาศ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนของสารฟอกฆ่าเชื่อที่เหมาะสมในการฟอกฆ่าเชื้อเบญจมาศเพื่อที่จะนำไปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต่อไป โดยการทดลอง แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 การฟอกฆ่าเชื้อต้นกล้าเบญจมาศ โดยทำความสะอาดและการฟอกฆ่าเชื้อต้นกล้าเบญจมาศอายุประมาณ 1 เดือน ด้วยน้ำยาล้างจานเจือจางและล้างด้วยน้ำสะอาด และการฟอกฆ่าเชื้อต้นกล้าเบญจมาศ แบ่งเป็น 2 วิธี ดังนี้ 1.วิธีฟอกฆ่าเชื้อโดยใช้ alcohol 70 % คลอร็อกซ์ 10 % 2.วิธีฟอกฆ่าเชื้อโดยใช้ alcohol 70 % และ คลอร็อกซ์ 15 % มีวิธีการทดลองคือการนำต้นกล้าไปแช่ในแอลกอฮอล์ 3 นาที คลอร็อกซ์ 15 นาที แล้วล้างด้วยน้ำกลั่นที่ผ่านการฆ่าเชื้อ 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที และตอนที่ 2 การเปรียบเทียบการปลอดเชื้อในเบญจมาศที่ได้จากการฟอกฆ่าเชื้อแตกต่างกัน โดยการนับจำนวนต้นกล้าเบญจมาศที่ปลอดเชื้อ พบว่า การฟอกฆ่าเชื้อพบว่าวิธีฟอกฆ่าเชื้อโดยใช้ด่างทับทิม alcohol 70 % และ คลอร็อกซ์ 15 % ให้เปอร์เซ็นต์การปลอดเชื้อสูงสุด คือ 83.33%