การประเมินภาวะน้ำเน่าเสียจากปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชันและความกระด้างของน้ำด้วยการวิเคราะห์เชิงสีประยุกต์กับเทคโนโลยีการประมวลผลภาพที่มีความรวดเร็วและแม่นยำสูง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณณ์ เลิศจตุรภัทร, ภูริณัฐ พงษ์ธรรมรักษ์, กฤตธี มีมงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติภูมิ รอดพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินภาวะน้ำเน่าเสียจากระดับยูโทรฟิเคชัน และความกระด้างของน้ำในแหล่งน้ำ ด้วยเทคนิคเชิงสีที่ประยุกต์เข้ากับโปรแกรม Image Processing เพื่อตรวจสอบปริมาณฟอสเฟตและระดับความกระด้างของน้ำโดยอาศัยการวิเคราะห์ภาพของสารละลายเชิงสี Molybdenum blue และ complexing solution โดยใช้โปรแกรมอิมเมจโปรเซสซิ่งที่เขียนด้วยภาษา Python บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ตัวอย่างน้ำที่ใช้ในการทดลอง ได้มาจากแหล่งน้ำในมหาวิทยาลัยมหิดล(ศาลายา) มหาวิทยาลัยศิลปากร(สนามจันทร์)และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(รังสิต)