การประเมินความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายซีที

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรภัทร จารุกำเนิดกนก, กุสุมา ใจเปี่ยม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อัตราการตายจากมะเร็งเพิ่มขึ้นทุกปี และมะเร็งที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุดคือมะเร็งตับ โครงงานการประเมินความเสี่ยงมะเร็งตับจากภาพถ่ายซีทีแสกน จะใช้ภาพถ่ายซีทีแสกนที่เป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่ายมาวิเคราะห์โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องจากสมมติฐานที่ว่าเนื้อเยื่อทีมีความห่างระหว่างเนื้อเยื่อนั้นและเนื้อเยื่อมะเร็งใกล้เคียงกันจะมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายคลึงกันให้สามารถคาดคะเนการเกิดมะเร็งตับที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตามนุษย์เพื่อให้สามารถพบเนื้อเยื่อมะเร็งและรักษาได้ทันท่วงที