การปรับปรุงสูตรช็อกโกแลตแคลอรี่ต่ำด้วยสารสกัดจากหญ้าหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คณาธิป คว้าพงศ์ไพฑูรย์, กันต์กนิษฐ์ ศรียุทธศักดิ์, พรรณภัทร สหายา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิธิกานต์ คิมอิ๋ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อปรับปรุงสูตรช็อกโกแลตให้มีปริมาณแคลอรี่ที่ต่ำลง และสามารถทนต่อการละลายในสภาพอากาศร้อนของประเทศไทยได้ โดยใช้สารสกัดจากหญ้าหวาน เนื่องจากช็อกโกแลตปกติทั่วไปอาจมีปริมาณแคลอรี่ที่สูงจนเกินไป ทำให้ไม่เหมาะแก่ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง หรือโรคอ้วน อีกทั้งประเทศไทยยังมีอุณหภูมิที่สูง ซึ่งอาจทำให้ช็อกโกแลตสามารถละลายได้ง่าย เสียรูปทรง เลอะเทอะ และดูไม่น่ารับประทาน

โดยจะทำการศึกษาหาอัตราส่วนของส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับการทำช็อกโกแลตแต่ละชนิด โดยนำสารสกัดจากหญ้าหวานมาใส่แทนที่น้ำตาล เพื่อให้มีปริมาณแคลอรี่ที่ต่ำลง และทนต่อการละลายได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อช็อกโกแลตในด้านต่าง ๆ เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้ไปพัฒนาสูตรต่อไปให้ดียิ่งขึ้น