ศึกษาปริมาณไนโตรเจนที่พืชตระกูลถั่วแต่ละชนิดสามารถดูดซับได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัยสันต์ ธามปภา, ธีรภัทร อินทรสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุรุทธิ์ หมีดเส็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกพืชเพื่อให้ผลผลิตออกมาในปริมาณมากและมีขนาดใหญ่ ซึ่งผลที่ได้จากการใช้ปุ๋ยเคมีคือดินเกิดการเสื่อมสภาพทำให้ไม่สามารถปลูกพืชชนิดอื่นๆได้ จึงต้องการคิดค้น ทำการทดลองเพื่อหาชนิดของพืชตระกูลถั่วที่เหมาะสมต่อการเจริญเติมโต ณ ปริมาณไนโตรเจนในดินที่แตกต่างกัน เพื่อลดปริมาณไนโตรเจนในดินลงโดยไม่ใช้สารเคมีและได้ผลผลิตจากพืชตระกูลถั่วเป็นผลพลอยได้จากการลดในโตรเจนในดิน

ผู้ทดลองจึงได้ทำการทดลองหาชนิดพืชตระกูลถั่วที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ณ ปริมาณไนโตรเจนต่างๆ โดยมีตัวแปรต้นคือ ชนิดพืชตระกูลถั่ว ตัวแปรตามคือ ปริมาณไนโตรเจนที่ดูดซับได้ ซึ่งในการทดลองจะใช้พืชตระกูลถั่วชนิดต่างๆได้แก่ ถั่วฝักยาวลำนำชี ถั่วดินกบินทร์ อัญชัน ปอเทือง ถั่วเหลือง ถั่วเขียวที่มีอายุ 1เดือน 15วัน ปุ๋ยเคมีที่นำมาศึกษาคือปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยแคลเซียมไนเตรท มีทั้งหมด3การทดลอง ได้แก่ 1.หาชนิดพืชตระกูลถั่วที่สามารถดูดซับไนโตรเจนได้มากที่สุด 2.หาปริมาณไนโตรเจนที่มากที่สุดที่พืชตระกูลถั่วแต่ละชนิดสามารถดูดซับได้ 3.หาปริมาณไนโตรเจนที่พืชตระกูลถั่วแต่ละชนิดสามารถดูดซับได้เมื่อใช้ปุ๋ยเคมีต่างชนิดกันเพราะเหตุนี้ผู้จัดทำจึงต้องการทำงานวิจัยเพื่อหาปริมาณไนโตรเจนที่พืชแต่ละชนิดดูดซับได้เพื่อนำไปใช้ในการปลูก เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินที่ปริมาณไนโตรเจนในดินต่างกัน