ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของปลวกและการสร้างรังปลวก ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลักษมี หนูยิ้มซ้าย, พัทธมน จันทร์พร้อย, นัฐริกา ไชยศิษย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา ขันสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปลวกเป็นตัวย่อยสลายที่สำคัญในระบบนิเวศและก่อให้เกิดการหมุนเวียนธาตุอาหารในระบบนิเวศ เราสามารถพบเห็นปลวกได้ทุกที่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นบนดิน หรือ บนไม้ แต่ละพื้นที่ที่ปลวกไปทำรังอาจจะขึ้นอยู่ตามปัจจัยต่างๆ เนื่องจากความหลากหลายทางด้านสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นๆ

ปลวกสามารถออกเป็น 2 ชนิด ใหญ่ ๆ คือ ปลวกที่อาศัยอยู่ในดินและ ปลวกที่ไม่อาศัยอยู่ในดินแต่ละชนิดมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยหลัก อีกทั้งปลวกยังสร้างความเสียหายให้แก่อาคารบ้านเรือนของผู้คนที่ใช้วัสดุเป็นไม้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน และการกำจัดปลวกนั้นต้องใช้วิธีฉีดพ่นสารเคมี ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ฉีดพ่น รวมไปถึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นอีกด้วย คณะผู้จัดทำจึงมีความประสงค์ที่จะจัดสร้างโครงงานนี้ขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อลักษณะทางกายภาพของตัวปลวก,ลักษณะทางกายภาพของการสร้างรังของปลวก,บทบาทของปลวกในระบบนิเวศนอกเหนือจากการย่อยสลาย และความอุดมสมบูรณ์ของดินในบริเวณที่สำรวจ แล้วนำมาประยุกต์เพื่อหาวิธีการกำจัดแบบชีววิธีและนำดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มาใช้ปลูกพืชให้เจริญเติบโตได้ดี